Convocatoria de ple pel 16 de maig de 2014 a les 20:30

Ordre del dia:

1) Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors (14/03/14 i 28/04/14)

2) Aprovació, si s'escau, de la moció de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll

3) Aprovació, si s'escau, de la modificació de la taxa per a la distribució d'aigua potable

4) Donar compte dels decrets d'alcaldia

5) Informes d'alcaldia

6) Precs i preguntes