Convocatoria de ple pel 6 de març de 2014 a les 20:30

Ordre del dia:


1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors (10/01/2014)

2.- Aprovació, si s'escau, de bonificacions de l'ICIO sol·licitades

3.- Aprovació, si s'escau, del pressupost general per a l'exercici 2014

4.- Aprovació, si s'escau, per ala formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la LRSAL

5.- Aprovació, si s'escau, de l'acord complementari per resoldre una al·legació contra la modificació de la taxa de distribució d'aigua a domicili.

6.- Aprovació, si s'escau, de la designació del secretari del Jutjat de Pau

7.- Donar compte dels decrets d'alcaldia

 

8.- Informes d'Alcaldia

 

9.- Precs i Preguntes