Rebutjada una moció sobre l’adscripció municipal de les masies del nord del municipi de Torà

En el ple del passat divendres 16 de gener, es va votar la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP sobre l’adscripció municipal de les masies del nord de l’actual TM de Torà.

La presentació d’aquest document ve motivada per la posició diferenciada que té la CUP dels altres partits amb representació municipal en aquest tema en concret. A través d’aquesta moció es presentava una proposta de posicionament i treball a nivell local per fer-la extensiva i debatre-la amb la resta del consistori.

Els antecedents d’aquesta situació venen donats per la voluntat de veïns i veïnes de diverses masies de la part nord del terme municipal (TM) de Torà de segregar una part del terme municipal per agregar-la al municipi de Llobera (al 1988 sol·liciten inici d’expedient de segregació). La petició de segregació  queda denegada per la Generalitat de Catalunya

Al 2006, té entrada a l’Ajuntament de Torà una altra petició per a inciar novament un expedient d’alteració dels termes municipals, en el mateix sentit que la proposada el 1988. El territori afectat per aquesta nova sol·licitud era el mateix que en l’expedient anterior (amb una superfície 20,49km2). Aquest expedient es clou a finals de 2009 favorablement a la posició mantinguda per l’Ajuntament de Torà.

Paral·lelament a aquest expedient, els ajuntaments de Torà i Llobera han mantngut posicions enfrontades a l’hora d’aprovar les actes de delimitació territorial que els darrers anys s’han dut a terme entre els diferents municipis del país. Tot i que jurídicament aquest tema no té relació amb els diferents expedients fracassats de segregació de masies per a incorporar-les al TM de Llobera, les discrepàncies entre els ajuntaments de Torà i Llobera afecten la mateixa zona.

D’ençà de 2010 els ajuntaments de Torà i de Biosca van iniciar el procediment de canvi de comarca per a que els seus respectius municipis deixin de formar part de la comarca de la Segarra i siguin adscrits a la comarca del Solsonès. Aquest tema tampoc no té cap relació amb la problemàtica de les masies exposada anteriorment.

És per això que entenem que no s’ha de vincular la proposta de canvi d’adscripció comarcal del municipi de Torà amb la proposta de canvi d’adscripció municipal de cap masia de l’actual TM de Torà. Són qüestions que no tenen cap relació i una bona prova d’això és que qui reivindica el pas d’aquestes masies al TM de Llobera no deixa de fer-ho davant d’un hipotètic pas de Torà al Solsonès.

Considerem que cal buscar, de manera consesnuada entre els veïns i veïnes de la zona afectada i l’Ajunament de Torà, una solució negociada a la problemàtica de l’adscripció municipal de les masies de la zona nord de l’actual TM de Torà.

Segons la nostra proposta, l’objectiu havia de ser trobar un acord que suposés les modificacions territorials mínimes (que podrien fer-se amb una cessió de territori per part del TM de Torà cap al de Llobera inferior a 1,5 km2).

Finalment, amb poc debat al voltant de la moció, si més no, del que s’esperava per part nostra, la proposta va quedar descartada amb votació de 6 vots en contra (4 de CiU, 2 d’AIT), 1 abstenció (CiU), i un únic vot a favor (CUP), donat que l’altre regidor de del nostre grup municipal no va poder assistir al ple.