Resum Ple dilluns 23 de desembre de 2013

1. Presa de possessió com a regidor del Sr Ramon Porta Ferraz


2. Aprovació definitiva del Pressupost 2013

5 vots a favor (CIU)

4 vots en contra (2 AIT i 2 CUP)

El vot en contra de la CUP es justifica pel fet d'anar fora de temps. En aquestes dates s'hauria d'estar tancant l'elaboració del pressupost 2014. A això, cal afegir que l'equip de govern havia assumit fer reunions prèvies a la proposta de pressupost i no se'n va convocar cap.


3. Aprovació del Compte General de l'exercici 2012

5 vots a favor (CIU)

4 vots en contra (2 AIT i 2 CUP)

Degut a la incapacitat de l'equip de govern de complir els terminis legalment establerts per a l'aprovació definitiva del Compte General de l'exercici 2012, i per la poca voluntat de buscar espais de treball conjunt, la CUP decideix votar-hi en contra.


4. Aprovació definitiva de les Ordenances fiscals per a 2014

a. La CUP presenta 5 al·legacions

Dues al·legacions a l' Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Una a l' Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de servei de les piscines i instal·lacions esportives

Una a l' Ordenança reguladora de la taxa per la distribució d'aigua potable a domicili

Una a l' Ordenança reguladora del preu públic per entrada i visita guiada a la torre de Vallferosa

Davant la nul·la voluntat de l'equip de govern a convocar als veïns/veïnes per explicar la proposta d'ordenances, el 12 de desembre la CUP convoca una jornada per tal d'explicar les propostes que fa l'actual equip de govern i exposar a la gent del municipi la nostra posició davant d'aquestes; així com animar a la participació.

Notícia: http://www.viladetora.net/8-noticia-2209-allau_dallegacions_contra_laugment_de_taxes_de_lajuntament_de_tora.html

b. Presentació d'al·legacions per part de diferents veïns i veïnes del municipi

Després de la jornada hi ha la iniciativa per part de diferents veïns/veïnes de presentar al·legacions, la majoria d'elles donant suport a les presentades per la CUP.

c. Desestimació de totes les al·legacions

Al ple es desestimen totes les al·legacions presentades pels veïns/veïnes i les presentades pels dos partits de l'oposició. Només s'aprova l'al·legació presentada per l'alcaldessa al·legant que vista la presentació d'al·legacions és més prioritària la seva.


d. Aprovació conjunta de totes les ordenances

El procés més idoni per tractar les diferents al·legacions entenem que havia de ser tractar i votar al·legació per al·legació, entenent la importància de les ordenances. No obstant, i per sorpresa de la CUP, l'alcaldia decideix votar-les en bloc (una raó més de la poca voluntat de discutir les nostres propostes). Definitivament, es posen a votació les Ordenances fiscals per a 2014:

5 vots a favor (CIU)

4 vots en contra (2 AIT i 2 CUP)


Al final del Ple i en relació a aquest punt de l'ordre del dia, diversos veïns han manifestat la seva preocupació i indignació davant l'aprovació de les ordenances fiscals de 2014 atesa la poca solidesa de les justificacions per part de l'equip de govern.


5. Aprovació de l'esmena en les actes d'operacions de delimitació entre els termes municipals de Torà i Castellfollit de Riubregós

Aprovat per unanimitat


6. Donar compte de les gestions relatives al canvi d'adscripció comarcal

S'informa dels darrers passos que ha fet la comissió pel canvi de comarca.