Resum del ple del 14 de març de 2014

Es proposa afegir un punt a l'ordre del dia.

Determinar que el primer divendres de cada mes senar es realtzarà el Ple. En un principi el proper Ple serà el divendres 9 de maig.

Vots a favor: 5 (CiU) 2 (AIT) 2 (Cup)

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors (10/01/2014).

2.- Aprovació, si s'escau, de bonificacions de l'ICIO sol·licitades.

 

Vots a favor: 5 (CiU) 2 (AIT) 2 (CUP)


3.- Aprovació, si s'escau, del pressupost general per a l'exercici 2014.

La CUP exposa 'que no podem votar-hi a favor perquè no ens han deixat participar en la confecció dels pressupostos'.

 

Vots a favor: 5 (CiU)

Vots en contra: 2 (AIT) 2 (CUP)

 

4.- Aprovació, si s'escau, per a la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la LRSAL.

Vots a favor: 5 (CiU) 2 (AIT) 2 (CUP)

 
5.- Aprovació, si s'escau, de l'acord complementari per resoldre una al·legació contra la modificació de la taxa de distribució d'aigua a domicili.

La CUP manifesta que entén que si hi havia una al·legació per resoldre, les Ordenances Fiscals encara no estarien aprovades. El secretari explica que les OOFF estan aprovades i que ja fa 2 mesos i mig que s'apliquen les noves tarifes.

 Vots a favor: 5 (CiU)

 Vots en contra: 2 (AIT) 2 (CUP)

 

 6.- Aprovació, si s'escau, de la designació del secretari del Jutjat de Pau.

 

Vots a favor: 5 (CiU) 2 (AIT) 2 (CUP)

Recordem i pressionem perquè es compleixi la Moció aprovada per unanimitat pel Ple de 18/01/2013 sobre cobrir llocs de treball públics (incloses les substitucions) mitjançant convocatòries públiques.

 
7.- Donar compte dels decrets d'alcaldia
.

8.- Informes d'Alcaldia.

9.- Precs i Preguntes.


La CUP demana informació sobre les Bases de gestió de les  Piscines Municipals i es respon que sortiran en un termini de 15 dies aproximadament. També demana que es creï una ordenança que reguli l'ús i la gestió del tanatori.

Sobre la pregunta feta en un Ple anterior en referència al Mapa Turístic de la Plaça de la Creu, l'equip de govern va informar que s'actualitzaria i es tornaria a reeditar.