Notícies de Torà

Data i hora: Dijous 20 de novembre de 2014 a les 14:000 h

Convocatoria: EXTRAORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA:

1) Aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals per al 2015

Convocatòria de Ple
5 de setembre
20:30 h
Sessió ordinària
convocatòria primera

Ordre del dia:

1- Aprovació de determinades condicions financeres de l'operació d'endeutament formalitzades en la primera fase del mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals ( RDL 4/2012)

2- Aprovació definitiva del projecte de: 'Rehabilitació i ampliació del cementiri, 2ª fase '

Ordre del dia:

1) Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors (14/03/14 i 28/04/14)

2) Aprovació, si s'escau, de la moció de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll

3) Aprovació, si s'escau, de la modificació de la taxa per a la distribució d'aigua potable

4) Donar compte dels decrets d'alcaldia

5) Informes d'alcaldia

6) Precs i preguntes

Ordre del dia:


1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors (10/01/2014)

2.- Aprovació, si s'escau, de bonificacions de l'ICIO sol·licitades

3.- Aprovació, si s'escau, del pressupost general per a l'exercici 2014

4.- Aprovació, si s'escau, per a la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la LRSAL

Breu resum de 4 hores de ple. Discussió i debat sobre al·legacions a ordenances innegociables.
Tota la documentació referent a l'ordre del dia ha d'estar a disposció dels regidors/a des de la convocatòria de Ple. Com que el termini de presentació d'al·legacions no s'acabava fins avui 19 de desembre, es posposa el Ple de demà per dilluns 23 de desembre a les 10h del matí.

Us convoquem a tots i us animem a que hi assistiu!

Pàgines